Botanisera

Bråtan

Mellan Berghamn och Grönsviks by ligger Bråtan, vilket 2014 invigdes som ett naturreservat. Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och en kustnära kalkbarrskog med rik förekomst av kalkgynnande växter samt skogliga strukturer som döda träd.

På grund av den näringsrika bergarten diabas är floran rik, med bland annat ett flertal orkidéarter. Läs mer här.

Annonser